• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ТАНИЛЦУУЛГА

Д.Эрдэнэжаргал

Албан тушаал: Шимэгчтэх өвчин судлагч

Mэргэжил: Малын эмч

Ажилласан жил: 12

Боловсролын зэрэг: Докторант

Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байдал:

 

1

2019 он Хөгжингүй орнуудын  хүлэмжийн ногоо, далайн гаралтай бүтээгдэхүүнд тавих хяналт,  20 хоног, ХАА-н коллеж, Жин Дау, Хятад,

 

2

2019он Сорилын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих шаардлага, ISO/IEC 17025-2018, 2 өдрийн сургалт,  СХЗГ, УБ

 

3

2019он Малын өвчний гаралт тархалтыг оролцооны аргаар тандах нь, 21 хоног, Мерси Кор ОУБ, УБ

 

4

2020 “Халдварт өвчний лабораторийн шинжилгээ” ажлын байрны сургалт, 22 хоног, УМЭАЦТЛ

Ажлын туршлага:

 

1.

2005-2009 онуудад Мал эмнэлгийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн. Хачиг шавж эгэл биетэн судлалын лабораторид эрдэм шинжилгээний ажилтан 

 

2.

2009-2013 Оросын холбооны улс Новосибирск хот. Алс Дорнодын Сибирийн Мал эмнэлэг Туршилт сорилийн хүрээлэн Паразит судлалын лабораторид эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан

3.

2018-2020 Сүхбаатар аймгийн мал эмнэлгийн газар. Лабораторийн эрхлэгч

4.

2020-2021 УМЭАЦТЛ паразитологич, молекул-биологич

Бүтээл:

 

1. Шивээтэх өвчний үед мал амьтны биед гарах эмгэг өөрчлөлт, эдийн засгийн хор хохиролыг судалсан дүн “Төгсөлтийн ажил 2005”

2. “Сарлагийн нүдний эвэрлэг бүрхүүлийн үе дэх бичил өөрчлөлтийг судалсан дүнгээс” С.Бямбацогт, Д.Эрдэнэжаргал, Д.Алимаа 2003 МЭБС-ийн ЭШ-ний бүтээл №7 УБ. 14-16-р хуудас

3. “Шивээтэх өвчний үед мал амьтны биед гарах эмгэг өөрчлөлт” С.Бямбацогт, Д.Эрдэнэжаргал, Д.Алимаа 2003 МЭБС-ийн ЭШ-ний бүтээл УБ 2005. 11-13-р хуудас

3.  “Шивээтэх өвчний үед мал амьтны биед гарах эмгэг өөрчлөлт эдийн засгийн хохирлийг судалсан дүн” 4.  С.Бямбацогт, Д.Эрдэнэжаргал 2003 ХААИС-ийн шилдэг бүтээл УБ 2005. 19-21-р хуудас

5.  Ку-чичрэгийн нутгийн омгийн оношлуурийг туршсан дүн  “Магистрын диплом 2008”

6.  Биологические основны профилактики зоогельминтозов сельскохозяйственных животных “Сибирский вестник сельскохозяйственных науки”  Д.Эрдэнэжаргал, Ефремова Е.А, 85-93-р   хуудас Новосибирск 2012.

7.  Эффективность противопаразитарных кормовых гранул при гельминтозах пищеварительного тракта и дыхательной системы овец “Сибирский вестник  сельскохозяйственных науки”  Д.Эрдэнэжаргал, Ефремова Е.А,  ” 97-103-р  хуудас Новосибирск, № 4-2013.

8. Распространение протостронгилидозов овец в Республике Алтай “Актуалные проблемы сельского хозяйства горных территорий/ Материалы II Международной научно-практической конференции.  Д.Эрдэнэжаргал, Ефремова Е.А, Марченко В.А, Горно-Алтайского университета” 88-91-р  хуудас Горно-Алтайск 2010.

9. “Распространение протостронгилидозов овец в Монголии” /Актуалные проблемы сельского хозяйства горных территорий / Материалы II Международной научно-практической конференции.  Д.Эрдэнэжаргал, Д.Мэнджаргал, Марченко В.А, Горно-Алтайского университета” Горно-Алтайск, 2010, 107-110-р хуудас

10. “Эпизоотическая ситуация по протостронгилидозом овец в Республике Алтай “Актуальные вопросы ветернарной медицины Сибири” Материалы Международной научно-практической конференции 70 летию ИЭВиДВ” 293-297-р хуудас п. Краснообск 2010.

11. “Паразитын эсрэг үйлчлэлтэй тэжээлийн мөхлөг дэхь аверсектин С бодисын фармокинетик үйлчлэл болон үхрийн эд эрхтэн дэхь үлдэгдэлийг тодорхойлох нь” Оношлох эрдэм дэвшилт арга/ Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал/  Д.Эрдэнэжаргал, Ефремова Е.А, Марченко В.А, Морозов С.В 130-133-р хуудас Улаанбаатар 2010-11-04

12.“Оптимизация комплексной диагностики гельминтозов  сельскохозяйственных животных. Программное обеспечение” “Актуалные проблемы сельского хозяйства горных территорий / Материалы III Международной научно-практической конференции.  Д.Эрдэнэжаргал, Васельева Е.А, Клименк Д.Н, Горно-Алтайского университета” 175-178-р  хуудас Горно-Алтайск 2011.

13. “Некоторые аспекты сезонной и возрастной динамики зараженность овец протостронгилидами в Республике Алтай” Актуалные проблемы сельского хозяйства горных территорий / Материалы III Международной научно-практической конференции.  Д.Эрдэнэжаргал, Васельева Е.А, Ефремова Е.А, Горно-Алтайского университета” 172-175-р  хуудас Горно-Алтайск 2011.

14. “Изменение роли протостронгилид в структуре гельминтоценоза овец в зависомисти от возраста” / Новейшие направление агрорной науки в работах молодых ученых / Труды V  Международной научно-практической конференции  молодых ученых  Д.Эрдэнэжаргал, Марченко В.А,  Васельева Е.А, Ефремова Е.А 147-150-р хуудас  п. Краснообск  Новосибирск 2012.

15. “Лабораторная диагностика гельминтозов овец”  Д.Эрдэнэжаргал, Марченко В.А,  Васельева Е.А, Ефремова  Е.А, Василенко 31 хуудас  Изд-во ГАГУ, Горно-Алтайск 2009

16. Концепция контроля эпизоотического процесса при зоопаразитозах  сельскохозяйственных животныхна основе многовариантных унифицированных систем лечебо-профилактических мероприятий  Д.Эрдэнэжаргал, Марченко В.А,  Васельева Е.А, Василенко Ю. А, 56 хуудас  Изд-во ГАГУ, Горно-Алтайск 2010.  

17. “Унифицированная система  лечебо-профилактических мероприятий  в Республике Алтай”  Д.Эрдэнэжаргал, Марченко В.А,  Васельева Е.А, Василенко Ю. А, Макасеев В.К, 64 хуудас Новосибиоск-Горно-Алтайск 2012

 18. “ Особенности эпизоотологии протостронгилид овец условиях в  Республике Алтай”  Труды V  Международной научно-практической конференции  молодых ученых  Д.Эрдэнэжаргал,  Ефремова Е.А 51-55-р хуудас  п. Краснообск  Новосибирск 2012.

Система  лечебо-профилактических мероприятий  при протостронгилидозах овец в Республике Алтай  Д.Эрдэнэжаргал, Марченко В.А,  Васельева Е.А, Василенко Ю. А, Бонина О.М, 48 хуудас Новосибирск 2014

19. Влияние длительного хранения биопрепарата на основе грибов-гельминтофагов Duddingtonia flagrans на лярвоцидную эффективность в отношении личинок нематод сем. Protostrongylydae. V  Международной научно-практической конференции.  /Актуалные проблемы сельского хозяйства горных территорий/  Д.Эрдэнэжаргал,  Ефремова Е.А  85-летию ГАНИИСХ 82-86-р хуудас Горно-Алтайск 2015

20. “ Особенности многолетней динамики зараженности овец протостронгилидами в Респудлике Алтай” Материалы доклад  Международной научной конференции /Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями/ 144-148-р хуудас   Д.Эрдэнэжаргал,  Ефремова Е.А,  Марченко В.А,  101-104-р хуудас Выпуск-17 ФГБНУ “ВНИИП им. К.И.Скрябина” Москва 2016

21. Новосибирск болон мужид описторхоз өвчний байдал Д.Эрдэнэжаргал, Бонина О.М 24-р хуудас Монголын мал эмнэлэг 9-10 сар Улаанбаатар 2012

22.  Фармакокинетические характеристика аверсектина С-действующего вещества противпаразитарных кормовых гранул и определение его остаточных количеств в органых и тканях крупного рогатого скота  Д.Эрдэнэжаргал, Ефремова Е.А, Марченко В.А, Морозов С.В  129-131-р хуудас Оношлох эрдэм дэвшилт арга Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал Улаанбаатар 2019.11.15

  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.